1. ORGANIZATOR I SVRHA NATJEČAJA

Organizator kreativnog natječaja pod nazivom „Lookbook Giveaway” (dalje: Natječaj) je Mondo INC  Zagreb d.o.o., (OIB: 11886178779), Banjavčićeva 22, Zagreb (dalje: Organizator), koji organizira Natječaj u ime društva Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, (dalje: Nositelj). Natječaj se raspisuje u svrhu promocije trgovačkog centra – Arena Centar. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama koji se spominje u ovim pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) objavljuju se na web stranici: www.lookbook.hr.

 

 1. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje od 3. srpnja  do 7. srpnja 2024. godine te se odvija i oglašava putem objave na Instagram profilu lookbook.hr.

 

 1. FOND NAGRADA

Nagrada koju Sudionici mogu osvojiti sastoji se od:

1x Lookbook goodie bag:

Belodore poklon-kartica od 50 eura

Putno pakiranje L’Occitane Verviene Vrebena šampon i gel za tuširanje

Testeri The Body Shop British Rose i Almond maslac za tijelo

Vaucher s 50 % popusta na jedan The Body Shop proizvod po izboru

Testeri Kiehl’s Clearly Corrective Daily Re-texturizing triple acid peel i Truly Targeted Blemish-Clearing Solution

Testeri Erborian BB i CC kreme

Vaucher s 15% popusta na kupnju svih Erborian proizvoda

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje na Natječaju ostvaruje se tako što Sudionik:

 1. zaprati instagram profil lookbook.hr
 2. U komentaru ispod objave odgovoriti na kreativno pitanje

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako komentarom/odgovorom  krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora i/ili društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici Natječaja samim sudjelovanjem u kreativnom Natječaju prihvaćaju ova Pravila te se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjavanja kreativnog zadatka Natječaja.

Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg  Sudionika za kojeg postoji sumnja da se pri sudjelovanju koristio nepoštenim i/ili malicioznim metodama, odnosno alatima.

U Natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, Nositelja i društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe, niti članovi uže obitelji navedenih radnika.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Pobjednike Natječaja odabire žiri od 3 osobe koje će odrediti Organizator.

Po završetku Natječaja, pobjednik će se proglasiti putem komentara ispod objave na kojoj se provodi Natječaj te će ih se kontaktirati putem privatne poruke.

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednik Natječaja bit će obaviješten o osvajanju nagrade putem privatne poruke na društvenoj mreži Instagram po završetku natječaja. Nagrada se šalje poštom na adresu dobitnika.

Ako pobjednik u roku od 3 dana ne odgovori obavijest te ne dostavi tražene podatke radi preuzimanja nagrade, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem odabranom pobjedniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

U slučaju dostave pogrešnih i/ili nepotpunih podataka i/ili u slučaju dostave podataka izvan određenog roka smatrat će se da je pobjednik odustao od sudjelovanja u Natječaju te će se nagrada dodijeliti idućem odabranom pobjedniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da pobjednik  ne ispunjava uvjete za prijavu u Natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da pobjednik  ne odgovori na obavijest i/ili ne dostavi tražene podatke, odnosno ista će se dodijeliti idućem odabranom pobjedniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog Natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionik je suglasan i prihvaća da se njegovi kreativni materijali (komentari, odgovori i objave) mogu objaviti i koristiti od strane Nositelja i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. neograničeno vremenski i teritorijalno. Sudionik Natječaja prihvaća da se takvi kreativni materijali dobiveni tijekom prijave na Natječaj i sudjelovanjem u njemu mogu koristiti u promotivne svrhe od strane Nositelja, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 1. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik Natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade izravno  povezane s nagradom.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između Sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju „Lookbook.hr“ Sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristaje i dijeli osobne podatke dane u tijeku Natječaja (profil društvene mreže, ime, prezime, adresa elektroničke pošte) s trgovačkim društvom Arena Center Zagreb d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Vice Vukova 6, OIB: 83997642580 kao Nositeljem Natječaja i Mondo INC Zagreb d.o.o. kao Organizatorom Natječaja, pri čemu Nositelj ima status voditelja obrade, a Organizator status izvršitelja obrade osobnih podataka.

Osobne će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., OIB: 94739707578, Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb kao primatelj podataka, koje društvo upravlja Arena Centrom.

Pravnu osnovu za obradu podataka u okviru ove nagradnog Natječaja načelno čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije, pri čemu legitimni interes Nositelja i Organizatora proizlazi iz potrebe za provođenjem pokrenutog Natječaja.

Navedeni podaci obrađuju se u svrhu provedbe Natječaja te objave pobjednika Natječaja i predaje nagrade. Obrada će se vršiti tijekom razdoblja od najviše 90 (devedeset) dana, računajući od dana okončanja nagradnog Natječaja. Iznimno, osobni podaci pobjednika će se pohraniti na razdoblje koje odgovara roku za zastaru potraživanja.

Od pobjednika kreativnog Natječaja zatražit će se dodatni osobni podatci, ime i prezime, OIB, broj telefona i adresa i to samo u svrhu preuzimanja nagrade. Dodatni podatci obrisat će se unutar 10 radnih dana od primitka nagrade.

Nositelj će dodatne osobne podatke pobjednika (ime, prezime te OIB) obrađivat i u svrhu predaje nagrade iz fonda iz članka 3. ovih Pravila. Ti osobni podaci pobjednika će se obrađivati samo za potrebu izvršenja primopredaje nagrade, i to tako da će iste pobjednik navesti u izjavi koju će potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Predmetna izjava će sadržavati odgovarajuće informacije o obradi osobnih podataka pobjednika.

U pogledu zaštite osobnih podataka, ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, tako da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu: Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na zastita.podataka@nepirockcastle.com.

Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjene do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjane.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od Nositelja u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr.

Sve ostale informacije o načinu na koji Nositelj i Organizator obrađuju osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećim poveznicama:  Politika privatnosti Mondo

Nositelj i Organizator ni na koji način nisu upoznati niti sudjeluju u prijenosu podataka između Sudionika ovog Natječaja te društvenih mreža na kojima se isti odvija. Također, Nositelj i Organizator ni na koji način nemaju uvid niti utjecaj na opseg niti svrhe u koje se takvi podaci koriste od strane društvenih mreža. Nositelj i Organizator ističu kako nisu upoznati s politikama i mehanizmima zaštite osobnih podataka društvenih mreža na kojima se Natječaj odvija te na iste nemaju nikakvog utjecaja. U skladu s navedenim, Nositelj i Organizator ne preuzimaju odgovornost za prijenos informacija između Sudionika Natječaja i društvene mreže na kojoj se isti odvija. Stoga, Sudionici se pozivaju da pažljivo i detaljno prouče politike i mehanizme zaštite osobnih podataka društvenih mreža na kojima se Natječaj odvija.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici prihvaćaju ova Pravila, uključujući i pravila o korištenju osobnih podataka iz članka 11.

 1. NAPOMENE U ODNOSU NA DRUŠTVENU MREŽU

Društvena mreža na kojoj se Natječaj provodi ni na koji način ne promovira, ne sponzorira niti ne administrira ovaj nagradni Natječaj.

Društvena mreža na kojoj se Natječaj provodi ni na koji način nije odgovorna za organizaciju i provođenje nagradnog Natječaja, te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.

13.PREKID I IZMJENA PRAVILA NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem službene stranice Natječaja.

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem službene stranice Natječaja.